Leveringsvoorwaarden 2013


Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zoals op de website vermeld. Hierbij wijzen we op voorhand alle mogelijke inkoopvoorwaarden af.

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden van de Kontinex Staal groep gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Dordrecht op 4 april 2013 onder nr. AL 7/2013. Uitgegeven door Kontinex Staal B.V. Postbus 6003, 4780 LA  Moerdijk alsmede haar dochtervennootschappen zijnde KS Profiel B.V., KS Band en Plaat B.V. en KS Profiel USA B.V.

Art. I AlgemeenIn deze voorwaarden wordt verstaan onder:product: zaken, alsmede diensten en loonwerk;schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;de leverancier: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst; bedrijven van de Kontinex Staal groep: Kontinex Staal B.V., KS Profiel B.V., KS Band en Plaat B.V. en KS Profiel USA B.V.;de afnemer: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht.In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:. dienst: advies, tekenwerk, het maken van berekeningen en het ontwerp van constructies;. loonwerk: het bewerken van door afnemer ter beschikking gestelde producten.

Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen, diensten en/of loonwerk door de leverancier, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. II AanbiedingElke door de leverancier uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend. Binnen een periode van 14 dagen na aanvaarding heeft leverancier het recht de aanbieding in te trekken zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de leverancier onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Art. III OvereenkomstIndien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de leverancier of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de leverancier.

Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de leverancier binden de leverancier slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV PrijsDe door de leverancier opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering EXW (Ex Works) volgens Incoterms 2010 ®  tenzij schriftelijk anders is bepaald.

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

In de overeenkomst is de bevoegdheid van de leverancier begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de leverancier bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen,  berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

De verpakking is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Verpakking wordt niet teruggenomen.

Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de leverancier daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de afnemer.

Indien de leverancier heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VIII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Leverancier is niet aansprakelijk voor druk- en/of schrijffouten.

Art. V Normen, maten, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele eigendomMateriaal en maten zullen, zover niet anders overeengekomen, gelden volgens de actuele DIN-/EN-normen.

Bandstaal wordt geleverd volgens gewogen gewicht, zoals vermeld op de vrachtbrief en op de factuur.

Profielen worden geleverd per meter en verrekend per strekkende meter.

In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de leverancier ondertekende opdrachtbevestiging.

De door de leverancier uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d. blijft exclusief voorbehouden aan de leverancier, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De afnemer staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de leverancier wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI LevertijdDe levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:de dag van totstandkoming van de overeenkomst;de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen e.d.;de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;de dag van ontvangst door de leverancier van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Indien een leveringsdatum respectievelijk -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk het einde van de leveringsweek.

De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van de leverancier vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van leverancier is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de leverancier tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen. Afname is verplicht zodra het product ter beschikking staat van de afnemer.

Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de leverancier ontstaat door het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 26 weken bedraagt of volgens mededeling van de leverancier meer dan 26 weken zal bedragen. De afnemer kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de leverancier ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, geen recht op restitutie van het voor het product reeds betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade. Tenzij de afnemer gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Art. VII Bepalingen omtrent materiaal in loonbewerkingOnder loonbewerking verstaat de leverancier het bewerken van door afnemer ter beschikking gestelde producten. Met deze loonbewerkingsprocedure wil de leverancier met uiterste zorg het materiaal van de afnemer bewerken.  Mocht blijken dat tijdens of na de door leverancier uitgevoerde werkzaamheden de geleverde materialen ondeugdelijk zijn, dan geldt dat leverancier hiervoor niet aansprakelijk is.

Bij afwijkingen, beschadigingen e.d., zal er direct met de afnemer contact worden opgenomen. Wanneer er tijdens de bewerking oponthoud ontstaat omdat de kwaliteit van het te bewerken materiaal niet conform afspraak is, is afnemer hiervoor schadeplichtig.

Na het ondergaan van de bewerking zal het materiaal verpakt worden volgens overeengekomen specificaties. Tijdens deze handeling is er nog een laatste visuele controle. Afwijkingen zullen aan de afnemer worden gerapporteerd.

Indien het door de afnemer geleverde materiaal niet voldoet aan de afgesproken kwaliteit, zullen de kosten voor transport en de reeds gemaakte uren voor rekening van afnemer zijn en zal de gemaakte overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden zonder recht op schadevergoeding door afnemer.

Leverancier wordt eigenaar van het afval dat is ontstaan tijdens de bewerking.

Art. VIII Montage/installatieIndien door partijen is overeengekomen dat de leverancier de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de afnemer jegens de leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover de uitvoering door of in opdracht van de leverancier wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de afnemer, indien door partijen is overeengekomen dat de leverancier de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat;de medewerkers van de leverancier, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de afnemer heeft medegedeeld;geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de leverancier aanwezig zijn;de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport:de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting e.d daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de leverancier staan;alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.

Met betrekking tot de montage-/installatietijd is art. VI van overeenkomstige toepassing.

Art. IX Keuring en overnametestsDe afnemer zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in art. VI lid 3 respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het product geacht onherroepelijk te zijn geaccepteerd.

Indien overnametests zijn overeengekomen zal de afnemer na de levering als bedoeld in art. VI lid 3 of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de leverancier in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de leverancier nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de leverancier daartoe in aanwezigheid van de afnemer worden uitgevoerd. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de afnemer niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, geldt dat het product onherroepelijk is geaccepteerd.

De afnemer stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. VIII lid 2 sub f., en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de leverancier, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de afnemer hieraan niet voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.

In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De leverancier zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

Onverminderd de garantieverplichtingen van de leverancier zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de afnemer terzake van een tekortkoming in de prestatie van de leverancier uitsluiten.

Art. X Risico- en eigendomsovergangDadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier is te wijten. Indien de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan de leverancier voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de leverancier is voldaan.

De leverancier zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De afnemer zal aan de leverancier alle medewerking verlenen teneinde de leverancier in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.Indien demontage niet mogelijk is, zal leverancier gerechtigd zijn “mede-eigenaar” te worden van een rekenkundig deel van de nieuwe constructie en geeft de afnemer op voorhand hiertoe zijn instemming.

Art. XI BetalingIndien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de afnemer in rekening is gebracht.

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de leverancier te bepalen wijze.

Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Leverancier is ten alle tijde gerechtigd zekerheid voor betaling te eisen.

Leverancier behoudt zich het recht voor de meerkosten veroorzaakt door het later dan overeengekomen afnemen van de goederen bij de afnemer in rekening te brengen. Dit betreft onder meer financierings- en opslagkosten.

Art. XII GarantieOnverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de leverancier in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst of loonbewerking) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens art. VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de leverancier toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Garantie strekt niet verder dan dat het product voldoet volgens de specificaties van de leverancier en niet ten aanzien van het gebruik.

Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de leverancier. Indien montage/installatie van het product door de leverancier plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de leverancier is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens art. VI lid 3 zijn verstreken.

Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de leverancier worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de leverancier, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de leverancier. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de afnemer. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van het product volgens art. VI lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

Voor de door de leverancier buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

Voor door de leverancier uitgevoerde advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven. De afnemer wordt geadviseerd controle te doen plaatsvinden door een geregistreerd ontwerper of hoofdconstructeur.

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;normale slijtage;montage/installatie of reparatie door de afnemer of door derden;de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;in overleg met de afnemer aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;materialen of zaken, die door de afnemer aan de leverancier ter bewerking zijn verstrekt;materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepast op, van door of namens de afnemer aangeleverde materialen en zaken;door de leverancier van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de leverancier heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de leverancier met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de leverancier voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Indien de leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de leverancier.

Het beweerdelijk niet-nakomen door de leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst.

Art. XIII AansprakelijkheidDe aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot nakoming van de in art. XII van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de leverancier niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XII is nagekomen, kan de afnemer in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de leverancier van deze verplichtingen. Indien de leverancier niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de afnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de afnemer of door een derde worden uitgevoerd, is de leverancier niet gehouden tot betaling van enige vergoeding van de door de afnemer gemaakte kosten.

Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd, heeft de afnemer geen recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product. De afnemer heeft geen recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade. De mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst wordt uitgesloten.

Alle aansprakelijkheid jegens afnemers verjaart na verloop van 12 maanden.

Voor door de leverancier uitgevoerde diensten en eventuele daaruit voortvloeiende schade, hoe dan ook ontstaan, zal de leverancier nimmer aansprakelijk zijn.

Indien bij of door bewerking van materialen en zaken van de afnemer schade daaraan ontstaat als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de leverancier, is de aansprakelijkheid van de leverancier voor deze schade beperkt tot het bedrag dat voor de desbetreffende bewerking in rekening zou worden gebracht, dat wil zeggen voor zover dit de beschadigde materialen en zaken betreft.

Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de leverancier voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van medewerkers van de leverancier, uitgesloten.

De leverancier is daarom ook niet aansprakelijk voor:schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

Indien de leverancier, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de afnemer.

De afnemer is gehouden de leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Art. XIV OvermachtOnder "overmacht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de leverancier of diens leveranciers.

Art. XV Opschorting en ontbindingIn geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.Gedurende de opschorting is de leverancier bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de leverancier gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de afnemer gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de leverancier bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, is de leverancier gerechtigd passende zekerheid terzake van alle al dan niet opeisbare contractuele verplichtingen van de afnemer te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de leverancier gestelde termijn is de leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leverancier heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de leverancier evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de leverancier bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de leverancier in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de afnemer. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de leverancier recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Art. XVI GeschillenAlle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen -tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald- worden beslecht door de rechtbank te Dordrecht. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank te Dordrecht bevoegd zijn. 

Art. XVII Toepasselijk rechtOp alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.